Regulamin DentalArt

REGULAMIN PORZĄDKOWY PRAKTYKI

I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

w DentalArt Słubice

 

I. Zasady udzielania świadczeń w gabinecie DentalArt

1.1. Gabinet jest prywatną praktyką dentystyczną działająca na podstawie zezwolenia wydanego przez Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.

1.2. Właścicielem podmiotu leczniczego DentalARt Słubice jest lekarz stomatolog Piotr Klincewicz. Prawo wykonywania zawodu(…..)

1.3. Lekarze świadczący usługi w DentalArt są związani z właścicielem umowami cywilnoprawnymi.

1.4. Gabinet świadczy usługi stomatologiczne na zasadach pełnej odpłatności za spełnione świadczenie zdrowotne.

1.5. Cena za usługę za świadczenie zdrowotne powinna być udzielona na prośbę pacjenta przed wykonaniem usługi stomatologicznej.

1.6. Cennik usług jest dostępny w rejestracji, recepcji i w każdym gabinecie lekarski, zawsze do dyspozycji pacjenta.

1.7. Przyjęcie na leczenie do gabinetu stomatologicznego następuje na zasadzie dobrowolności wyboru leczenia odpłatnego przez pacjenta i za jego zgodą.

1.8. Przyjęcie pacjenta do gabinetu DentalArt wymaga sporządzenia dokumentacji medycznej.

1.9. U każdego pacjenta zakładana jest karta rejestracyjna oraz formularz kontaktowy. Na pierwszej wizycie przeprowadzany jest również wywiad lekarski z pacjentem.

1.10. Wszelkie zmiany związane ze stanem zdrowia, dane osobowe oraz kontaktowe powinny być aktualizowane przez pacjenta.

II. Zakres udzielania świadczeń zdrowotnych

 

2. Udzielamy świadczeń w następującym zakresie:

- chirurgia stomatologiczna, implantologia

- protetyka stomatologiczna

- stomatologia zachowawcza

- periodontologia

- diagnostyka rentgenowska

 

III. Umawianie pacjenta na wizytę

3.1. Zajmujemy się leczeniem wcześnie zaplanowanych i umówionych pacjentów.

3.2. Przewidywany czas przyjęcia jest jedynie czasem orientacyjnym; staramy się bardzo aby tych opóźnień uniknąć, dlatego prosimy o wyrozumiałość w przypadku ich wystąpienia.

3.3. Pomiędzy pacjentami wymagane jest 5 minut przerwy na przygotowanie stanowiska pracy na przyjęcie kolejnego pacjenta (sprzątamy i sterylizujemy narzędzia).

3.4. Pacjenci tzw. ”bólowi”, „pilni” , będą przyjęci, gdy lekarz dentysta wyrazi na to zgodę, ale tylko po lub między pacjentami planowymi.

IV. Odwołanie wizyty

4.1. Pacjent dzień przed umówioną wizytą otrzymuje sms-em informację z terminem umówionej wizyty; prosimy o odesłanie sms-a zwrotnego z potwierdzeniem.

4.2. W przypadku rezygnacji z terminu w umówionym czasie, pacjent zobowiązany jest poinformować klinikę DentalArt o tym fakcie telefonicznie lub drogą sms-ową, co najmniej 3 godziny przed zaplanowaną wizytą.

4.3. Jeśli termin wizyty nie zostanie odwołany z zachowaniem wyżej wymienionych warunków, to przy kolejnej wizycie pobrana zostanie opłata w wysokości 50 zł za każde zarezerwowane (a nie wykorzystane) 30 minut, za 60-minutową wizytę 100zł itd.

V. Gwarancja

5.1. W trosce o dobro pacjenta świadczymy usługi z należytą starannością, na najwyższym poziomie.

5.2. Udzielmy gwarancji w ramach rękojmi na następujących warunkach:

- leczenie zachowawcze - 1 rok

- leczenie zachowawcze u dzieci - 3 miesiące

- leczenie protetyczne - 2 lata

- leczenie implantologiczne - 5 lat

 

5.3. Na duże prace protetyczne na życzenie pacjenta wystawiamy pisemną gwarancję.

VI. Nieuznanie reklamacji

 

6. Reklamacja nie zostanie uznana, kiedy pacjent:

- nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej

- samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego

- cierpi na bruksizm lub inne choroby przyzębia

- uległ wypadkowi, w którym zostało uszkodzone zaopatrzenie protetyczne

- uszkodził protezę poza jamą ustną

 

VII. Kosztorysy i rozliczenia z niemieckimi kasami chorych

 

7.1. Za i na leczenie stomatologiczne przygotowujemy Państwu: rachunki oraz kosztorysy dla niemieckich kas chorych - zazwyczaj w ciągu 7 dni od konsultacji lub usługi.

7.2. Nie posiadamy bezpośredniej umowy z żadną niemiecka kasą chorych, dlatego bezpośrednie rozliczenie z niemieckimi kasami chorych jest w gestii pacjenta (oczywiście w miarę naszych możliwości staramy się pomóc).

 

VIII. Płatności

8.1. Realizujemy płatności:

- w złotówkach, w euro (przelicznik po kursie NBP - danego dnia)

- gotówkowe, kartą płatniczą (w złotówkach oraz euro), blik, przelew tradycyjny)

8.2. Przed rozpoczęciem pracy protetycznej wg kosztorysu, pacjent powinien zapłacić w dniu rozpoczęcia procedury minimum 30% przewidywanej sumy wartości całej pracy, przy kolejnej wizycie należy wpłacić kolejne 30% i w dniu oddania pracy uiścić pozostałą część.

8.3. Przed zabiegiem implantacji w dniu zabiegu pacjent jest zobowiązany do zapłaty 100% wartości części chirurgicznej.

 

IX. Powikłania

9.1. Przed zaplanowanym leczenie pacjent musi być świadomy, że mimo najwyższej staranności lekarza dentysty w trakcie leczenia może dojść czasem do niechcianych i niepodlegających reklamacji powikłań i działań niepożądanych.

9.2. Wykaz powikłań w konkretnych przypadkach leczniczych dostępny jest w rejestracji; mogą Państwo również zapytać o to swojego lekarza dentystę.

 

X. Zgoda pacjenta na zabieg

10.1. Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża zgodę na leczenie. Poddanie się przez pacjenta umówionym leczeniu uważa się za równoznaczne z wyrażeniem zgody.

10.2. Odmowa poddania się leczeniu w razie stwierdzenia niezwłocznej potrzeby leczenia przez lekarza dentystę podlega wpisowi do kart pacjenta i powinna być potwierdzona przez pacjenta.

10.3. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na leczenie musi wyrazić opiekun prawny (pisemnie lub ustnie).

 

XI. Ochrona danych osobowych w DentalArt

11.1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w naszej praktyce dentystycznej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).

11.2. Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

11.3. Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie przez Praktykę Państwa danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

11.4. Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie.

 

11.5. W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

11.6. Będąc poproszonymi o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiacie nam Państwo kontakt ze sobą i upoważniacie Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :

dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,

przypomnienia o wizycie,

odwołania wizyty,

przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)

11.7. Taki kontakt z Państwem (jak opisany w pkt. 11.6.) nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

11.8. Pamiętajcie Państwo jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sami Państwo upoważnią.

11.9. Jeśli uznają Państwo, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do Administratora danych w Praktyce: Administrator – Piotr Klincewicz (0095)7582126 lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.